понеделник, май 23Актуални новини от София
Shadow

Какво пише в закона за кафявата мечка – най-едрия хищник в България

Във връзка с инцидента, при който кафява мечка нападна жена край парка за танцуващи мечки в Белица в Рила, Temida.TV публикива какво пише в националното и международното законодателството за този защитен вид.

Кафявата мечка е най-едрият хищник в България. Тя е зависима от местообитанието си – има нужда от покоя на дивите гори. В България – в Средна Стара планина, Рила, Пирин и Родопите, живеят около 800 мечки, които са ядрото на Южноевропейската популация на вида – според данни от Изпълнителна агенция по горите от март 2021 г.

Какво гласи международното законодателство

Кафявата мечка е включена в:

• Приложение 2 и Приложение 4 на Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43), която изисква строга защита на вида и обявяването на територии със специален режим на защита (мрежата Натура 2000). В Приложение 4 са включени растителни и животински видове от интерес за общността, които изискват строга защита.

• Приложение 2 на конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернската конвенция). Ратифицирана е на 25.01.1991 г., в сила за България от 01.05.1991г., обн. ДВ бр.23/10.03.1995 г. Конвенция за биологичното разнообразие, Ратифицирана на 29.02.1996г. със закон, приет от 37-то НС (ДВ, бр. 22 от 1996г.)

• Видът е включен в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). • Регламент на съвета на Европа № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (European Community (EC) Regulation No. 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade)

• Европейски план за действие за кафявата мечка Съвета на Европа, октомври 2000 г. – съдържа препоръки за план за действие за опазване на мечките в България.

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Мечката е включена в Приложение №2 и Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ. Бр.88 от 4 Ноември 2005г.) като защитен вид. Тя е обявена за приоритетен вид според Приложение №2, чл. 6 на ЗБР (означена със знак ”*”), което изисква приоритетно опазване на местообитанията на вида и обявяването им като Защитени зони в Националната екологична мрежа (която е част от Европейската мрежа НАТУРА 2000).

Според Чл.38. (1) за животинските видове от Приложение № 3 се забраняват:

  • всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
  • преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
  • увреждане или унищожаване на места за размножаване и почивка;
  • вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
  • препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
ОБАЧЕ ЗАКОНЪТ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Чл. 48. (1) Изключения от забраните по чл. 38, 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46 и чл. 47, ал. 1 се допускат само:

когато няма друго алтернативно решение и при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние.

(2) Изключенията по ал. 1 се допускат в следните случаи:

  • 1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;
  • 2. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;
  • 3. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в интерес на общественото здраве и безопасност; 3а. (нова – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;
  • 4. (нова – ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на безопасността на въздушния транспорт; 5. (предишна т. 4, доп. – ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) за целите на научните изследвания и обучението, при въвеждане или повторно въвеждане на видове и изкуственото размножаване на растения.

(3) В случаите по ал. 2, когато се засягат видове от приложение № 3, изключенията се допускат само за ограничен брой екземпляри.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Изключенията по ал. 2, т. 3а не се отнасят за дивите птици. Чл. 49. (1) Изключенията по чл. 48 се допускат с писмено разрешение на: 1. (доп. – ДВ, бр. 103 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 89 от 2010 г.) министъра на околната среда и водите или оправомощен от него заместник-министър – за видовете от приложение № 3 без мечка; 2. (нова – ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) министъра на земеделието, храните и горите – за мечката;