сряда, юни 19Актуални новини от София

Приемат се заявления за безплатни винетки за хора с увреждания

Дирекциите „Социално подпомагане“
в цялата страна имат готовност от днес да приемат заявления за получаване на
безплатна електронна винетка за хората с трайни увреждания, съобщават от
Агенцията за социално подпомагане.

Няма промяна в условията за освобождаване
от заплащане на винетна такса. Правоимащи са хората с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, и лица или семейства,
отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Тези групи хора имат
право да получат безплатно една годишна винетна такса за един собствен или
съпружеска имуществена общност лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.
см и мощност до 117,64 kW /160 к.с./.

До отпечатването на новия формуляр ще се
ползва действащият образец на заявление-декларация. Документите може да се
подават лично в ДСП по настоящ адрес, по електронен път или с универсална
пощенска услуга с известие за доставяне – обратна разписка.

До 1 април 2019 г. към заявленията хората
трябва да прилагат – копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК в случаите, в
които същото не е налично в ДСП, и оригинал за справка; копие на пълномощно
/когато заявлението се подава чрез пълномощник/; копие от свидетелството за
регистрация на лекия автомобил – лице и гръб, и оригинал за справка.

До 1 април 2019 г., при постъпване на
заявление-декларация с приложени копия от посочените документи чрез лицензиран
пощенски оператор или по електронен път, справка за достоверност на документите
ще се извършва отново по служебен път.

От 1 април 2019 г. няма да се изискват
копия от експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК и от свидетелството за регистрация на
лекия автомобил, като проверката на тези документи ще се извършва по служебен
път.

Предоставените винетни стикери на хора с
увреждания чрез ДСП през 2018 г. са валидни за срок от една година, считано от
датата на валидизирането им. Препоръчително е хората да проверят срока на
валидност на предоставения им винетен стикер и да подадат заявление-декларация
в ДСП по настоящия си адрес около 10 дни преди изтичането му. В случай, че
винетният стикер е със срок на валидност до февруари, март и т.н., не е
необходимо да се подава заявление през януари 2019 г.

Предвиден е 7-дневен срок за обработване и
одобрение на документите, считано от датата на подаването им. Когато са
констатирани пропуски в изискваните документи, срокът, който се дава на
заявителя за отстраняването им, е тридневен. АСП ще изпраща в АПИ дневна заявка
с всички одобрени за съответния ден. В срок до края на работния ден, следващ
този на изпращане на заявката, АПИ издава безплатна годишна електронна винетка
със срок на валидност една година, и до края на работния ден, следващ
издаването на винетките, връща в АСП информация по електронен път.

През 2018 г. АСП е предоставила над 228
хиляди безплатни винетки на хора с трайни увреждания.